Về việc thực hiện tiếp nhận giải quyết quy trình theo hệ thống QLCL ISO

Thứ sáu - 12/01/2018 09:08
về việc tổ chứcthực hiện tiếp nhận giải quyết quy trình thủ tục theo hệ thống QLCL ISO 9001:2015 gắn liền với thủ tục hành chính
Về  việc thực hiện tiếp nhận giải quyết quy trình theo hệ thống QLCL ISO
 ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ TRIỆU ĐỘ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:  05 /UBND                                  Triệu Độ, ngày  09 tháng 01 năm 2018
“Về việc tổ chức thực hiện
vào hệ thống QLCL ISO 9001:2015
gắn liền  với công tác cải cách hành chính
trên địa bàn xã Triệu Độ năm 2018 ”
 
                            
                   Kính gửi:
  • Các đ/c Trưởng thôn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
  • Trưởng các ban, ngành đoàn thể ,các Tổ chức - xã hội trên địa bàn xã
 
Thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2015-2020.
          Thực hiện hướng dẫn số 84/SKHCN-VP ngày 07/3/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008  năm 2017
Quyết định số:38/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND xã Triệu Độ,về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Triệu Độ
Quyết định: số 63/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND xã Triệu Độ,về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2015 như sau:
1.Danh mục thủ tục hành chính:
DANH MỤC 87 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
STT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Bộ phận tiếp nhận Ghi chú
  I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi
1 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng QĐ 759/QĐ-UBND
19/4/2017
Tư pháp - Hộ tịch  
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước  
3 Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi trong nước  
4 Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Áp dụng tại các xã biên giới
  II. Lĩnh vực Hộ tịch
1 Đăng ký khai sinh QĐ 759/QĐ-UBND
19/4/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tư pháp - Hộ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tư pháp - Hộ tịch
 
2 Đăng ký kết hôn  
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con  
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con  
5 Đăng ký khai tử  
6 Đăng ký khai sinh lưu động  
7 Đăng ký kết hôn lưu động  
8 Đăng ký khai tử lưu động  
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Áp dụng tại các xã biên giới
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
13 Đăng ký giám hộ  
14 Đăng ký chấm dứt giám hộ  
15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch  
16 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
17 Đăng ký lại khai sinh  
18 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
19 Đăng ký lại kết hôn  
20 Đăng ký lại khai tử  
21 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch  
22 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
23 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
  III. Lĩnh vực Hành chính tư pháp
1 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) QĐ 759/QĐ-UBND
19/4/2017
 
 
 
 
Tư pháp - Hộ tịch
 
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
6 Chứng thực di chúc  
7 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản  
8 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
9 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  
  IV. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
1 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục QĐ 1430/QĐ-UBND27/6/2016 Văn hóa - xã hội  
2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục  
3 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục  
4 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp  
  V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng QĐ 1624/QĐ-UBND 12/7/2016  
 
Văn hóa - xã hội
 
 
 
 
 
 
 
Văn hóa - xã hội
 
 
 
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  
5 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp đối tượng trẻ em  
6 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  
  VI. Lĩnh vực Người có công
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ QĐ 1624QĐ-UBND
12/7//2016
Văn hóa - xã hội  
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  
  VII. Lĩnh vực Đất đai
1 Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã QĐ 958/QĐ-UBND
18/5/2015
Địa chính - Xây dựng  
  VIII. Lĩnh vực Môi trường
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường QĐ 1215/QĐ-UBND
03/6/2016
Địa chính - Xây dựng  
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết  
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu được ủy quyền)  
4 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Nếu được ủy quyền)  
  IX. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
1 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại QĐ 760/QĐ-UBND
19/4/2017
Văn phòng - Thống Kê  
2 Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại  
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại  
  X. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
1 Công nhận “Gia đình văn hóa” QĐ 1135/QĐ-UBND
26/5/2016
Văn hóa - Xã hội  
  XI. Lĩnh vực Thể dục thể thao
1 Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở QĐ 1135/QĐ-UBND
26/5/2016
Văn hóa - Xã hội  
  XII. Lĩnh vực Thư viện
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản QĐ 1135/QĐ-UBND
26/5/2016
Văn hóa - Xã hội  
  XIII. Lĩnh vực Dân tộc
1 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 QĐ 2987/QĐ-UBND
31/12/2015
  Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các huyện Hướng Hóa, Đăkrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ
  XIV. Lĩnh vực Tiếp công dân
1 Tiếp công dân QĐ 2549/QĐ-UBND
19/10/2016
Văn Phòng UBND xã  
  XV. Lĩnh vực Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
1 Xử lý đơn QĐ 2549/QĐ-UBND
19/10/2016
Văn Phòng UBND xã  
  XVI. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu QĐ 2549/QĐ-UBND
19/10/2016
Văn Phòng UBND xã  
  XVII. Lĩnh vực Giải quyết tố cáo
1 Giải quyết tố cáo QĐ 2549/QĐ-UBND
19/10/2016
Văn Phòng UBND xã
 
 
 
  XVIII. Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
1 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính QĐ 3155/QĐ-UBND
12/12/2016
Tư pháp - Hộ tịch  
2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường  
3 Trả lại tài sản  
4 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính  
5 Giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần đầu  
  XIX. Lĩnh vực Tôn giáo
1 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo QĐ 1984/QĐ-UBND
20/7/2017
Văn phòng UBND xã
 
 
2 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở  
3 Đăng ký người vào tu  
4 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng  
5 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã    
  XX. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị QĐ 1984/QĐ-UBND
20/7/2017
Văn phòng UBND xã  
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề  
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất  
4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  
5 Tặng danh hiệu Gia đình Văn hóa  
  XXI. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
1 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật QĐ 2652/QĐ-UBND
29/9/2017
Nông .Lâm
Ngư nghiệp
 
  XXII. Lĩnh vực Kiểm lâm
1 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn QĐ 2652/QĐ-UBND
29/9/2017
Nông .Lâm
Ngư nghiệp
 
  XXIII. Lĩnh vực Đầu tư, lựa chọn nhà thầu
1 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu QĐ 3209/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 Địa chính - Xây dựng  
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
           
 
 
          UBND xã Triệu Độ đề nghị các đ/c Trưởng thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng ban,ngành đoàn thể,các tổ chức tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc phải đến các lĩnh vực theo quy định trên để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Đồng thời tạo điều kiện cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông” thuộc UBND xã thực hiện theo quy trình tiếp nhận giải quyết và trả hồ sơ TTHC đúng quy định./.
 
 
 
 
            Nơi nhận:
-Trưởng thôn, Trưởng Ban ngành đoàn thể xã;             
-
Các đơn vị liên quan;
-Lưu VT/UB.
                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                 Chủ tịch
 
                                                                     (Đã ký)           
 
 
                                                          Nguyễn Xuân trường
 
 

Tác giả bài viết: Van Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây