DANH MỤC 87 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thứ ba - 28/05/2019 14:57
DANH MỤC 87 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Cập nhật đến ngày 26/04/2019)
 
DANH MỤC 87 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
STT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Ghi chú
I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi
1 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng QĐ 759/2017  
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước  
3 Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi trong nước  
4 Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Áp dụng tại các xã biên giới
II. Lĩnh vực Hộ tịch
1 Đăng ký khai sinh QĐ 759/2017  
2 Đăng ký kết hôn  
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con  
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con  
5 Đăng ký khai tử  
6 Đăng ký khai sinh lưu động  
7 Đăng ký kết hôn lưu động  
8 Đăng ký khai tử lưu động  
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Áp dụng tại các xã biên giới
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
13 Đăng ký giám hộ  
14 Đăng ký chấm dứt giám hộ  
15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch  
16 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
17 Đăng ký lại khai sinh  
18 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
19 Đăng ký lại kết hôn  
20 Đăng ký lại khai tử  
21 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch  
22 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
23 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
III. Lĩnh vực Hành chính tư pháp
1 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) QĐ 759/2017  
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
6 Chứng thực di chúc  
7 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản  
8 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
9 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  
IV. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học QĐ 612/2019  
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại  
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  
V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng QĐ 1624/2016  
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  
5 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp đối tượng trẻ em  
6 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  
7 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn QĐ 830/2018  
VI. Lĩnh vực Người có công
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ QĐ 1624/2016  
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  
VII. Lĩnh vực Đất đai
1 Hòa giải tranh chấp đất đai QĐ 2614/2018  
VIII. Lĩnh vực Môi trường
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường QĐ 1215/2016  
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết  
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu được ủy quyền)  
4 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Nếu được ủy quyền)  
IX. Lĩnh vực Gia đình
1 Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm QĐ 455/2019  
2 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa  
X. Lĩnh vực Thể dục thể thao
1 Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở QĐ 1135/2016  
XI. Lĩnh vực Thư viện
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản QĐ 1135/2016  
XII. Lĩnh vực Dân tộc
1 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 QĐ 2987/2015 Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các huyện Hướng Hóa, Đăkrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ
XIII. Lĩnh vực Tiếp công dân
1 Tiếp công dân QĐ 2549/2016  
XIV. Lĩnh vực Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
1 Xử lý đơn QĐ 2549/2016  
XV. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu QĐ 2549/2016  
XVI. Lĩnh vực Giải quyết tố cáo
1 Giải quyết tố cáo QĐ 2549/2016  
XVII. Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
1 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường QĐ 2919/2018  
XIII. Lĩnh vực Tôn giáo
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng QĐ 1608/2018  
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  
3 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung  
4 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã  
5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác  
6 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung  
XIX. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị QĐ 1984/2017  
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề  
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất  
4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  
5 Tặng danh hiệu Gia đình Văn hóa  
XX. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
1 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật QĐ 2652/2017  
XXI. Lĩnh vực Kiểm lâm
1 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn QĐ 2652/2017  
XXII Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật    
1 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật QĐ 2546/2018  
2 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  
XXIII Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở    
1 Công nhận hòa giải viên QĐ 2546/2018  
2 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải  
3 Thôi làm hòa giải viên  
4 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên  
XXIV Lĩnh vực Thủy lợi    
1 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) QĐ 571/2019  
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã  
3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã  
XXV Lĩnh vực Lễ hội    
1 Thông báo tổ chức lễ hội QĐ 2613/2018  
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Mỹ Huyền _VP.UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây